EMBA Ana Sayfa  |  Öğrenim Programı ve Hedefleri  | Ders İçerikleri  |  Başvuru  |  Akademik Kadro  |  Katılımcı Profili ve Mezun Görüşleri  |  Haberler ve Etkinlikler

 

EMBA 515 Örgütsel Yönetimin Temelleri
(Kredi: 10 ECTS, Kredi: 5)

Bu ders katılımcılarda, günümüzün kurumlarında yönetimle ilgili konulara ilişkin kurumsal bilgilerin tartışıldığı bir alt yapı dersidir. Belirgin organizasyonel yönetim alanları çevresinde yapılandırılmıştır. Bu amaçla 1) çalışanların (bireyler ve takımlar / gruplar), 2) organizasyonel süreçlerin (motivasyon, liderlik, iletişim ve öğrenme) ve 3) makro organizasyonel tasarım konularının (yapı ve kültür) etkili bir şekilde yönetilmesinin önemini vurgulamaktadır. Ders ayrıca, katılımcılara sürdürmekte oldukları yöneticilik uygulamalarını yansıtmaları ve pratik yöneticilik deneyimlerini bu ders kapsamında görecekleri organizasyonel yönetimle ilgili kuramsal bilgileri ile karşılaştırmaları ve birleştirmeleri yönünde bir platform işlevi görmeyi amaçlamaktadır.

EMBA 535 Nicel Yöntemlerin ve Finansal Raporlamanın Temelleri
(Kredi: 10 ECTS, Kredi: 5)

Bu ders, yöneticilerin bilgilendirilmelerine ve kendilerine sunulan yönetsel verilerin stratejik kullanıcıları olmalarına yardımcı olmak amacıyla temel nicel ve raporlama araçlarının verimli bir şekilde kullanımı üzerine oluşturulmuştur. Bu amaçla, katılımcılara öncelikle belirsizlik içeren sorunlar hakkında düşünmeleri ve verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasına yönelik nicel araçlar geliştirmeleri için bir çerçeve sunulacaktır. Bu analitik çerçeve aynı zamanda iş dünyasında yaygın olarak kullanılan çeşitli tablolama uygulamaları ile de desteklenmektedir. Katılımcılar daha sonra, bu analitik temele dayanarak, stratejik yönetim kararlarının alınmasında muhasebe bilgisinin nasıl kullanılabileceğine ilişkin, temel muhasebe ilke ve prensipleri doğrultusunda muhasebe kayıt sistemi ve finansal tabloların hazırlanması ve analiz edilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirmektedir.

EMBA 555 Pazarlama Yönetiminin Temelleri
(Kredi: 10 ECTS, Kredi: 5)

Bu ders, pazarlamanın, pazar odaklı müşteri ve rakip analizi, değer sunma, fiyatlandırma, ilişki yönetimi, marka yönetimi, pazarlama iletişimi ve pazarlama analizleri gibi ana unsur ve araçlarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu amaçla, katılımcılara, tüketici davranışları, markalama ve satış yönetimi tekniklerinin niteliklerini ve belirleyici unsurlarını daha iyi anlamaları için çeşitli analitik çerçeveler sunulacaktır. Ders ayrıca, katılımcılara, ders içeriği hakkında ayrıntılı bir şekilde düşünmeleri ve bu içeriği kendi iş ve yönetim bağlamlarına uygulamaları için çeşitli olanaklar tanıyacaktır.

EMBA 545 Finansal Yönetimin Temelleri
(Kredi: 10 ECTS, Kredi: 5)

Bu derse katılanlar finansal yönetim konuları ve ticari kuruluşlardaki sorunlar hakkında temel bir anlayış geliştireceklerdir. Bu amaçla, katılımcılara öncelikle bütünsel makroekonomik ortamın genel işleyişi ve uluslararası finansal ortamın yerel ekonomiyi nasıl ve hangi kanallardan etkilediği anlatılacaktır. Ders, daha sonra, kaynak dağılımı, yatırıma dönüştürülebilen fonların yönlendirilmesi ve riskin paylaşımı için bir araç olarak sermaye ve para piyasalarının rolü ve işleyişini tartışacaktır. Son olarak, finansal matematik ve finansal menkul kıymetlerin nasıl fiyatlandırıldığı konularına temel bir giriş yapılacaktır. Kapsanan konular arasında faiz oranları, temel finansal araçlar, menkul kıymet fiyatlandırma, getiri ve risk kavramları ve bunların yönetim kararlarının alınması sürecini nasıl etkiledikleri yer alacaktır.

EMBA 525 Sistemlerin Etkili Yönetimi
(Kredi: 6 ECTS, Kredi: 3)

Bugünün küresel yöneticilerinin kilit öneme sahip sorumluluklarından biri, değer yaratma sistemlerinin çok sayıda aktör, kaynak ve sürecini organize etmektir. Bu ders, katılımcılara, modern iş sistemlerinin yönetimine ilişkin konularla ilgili bütünsel ve uygulama odaklı bir anlayış aşılamak amacıyla değer yaratımının birbirine bağlı çeşitli yönlerine bir giriş yapıp, bunlara birleştirici bir perspektif vermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, ders, tedarik zinciri, operasyonlar ve lojistik yönetimi, stratejik insan kaynakları yönetimi, gelir yönetimi ve yönetimle ilgili raporlama süreçlerini de içeren kilit konuları inceleyecektir.

EMBA 521 Yöneticiler için Hukuk
(Kredi: 6 ECTS, Kredi: 3)

Bu ders, yöneticilerin yönetim sürecinde ihtiyaç duyacakları hukuki bilgi ve altyapının verilmesini amaçlamaktadır. Yöneticilerin hukuki bilgi sahibi olmaları görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri açısından gerekmektedir. Hukuksal süreçlerin önem kazandığı yönetim faaliyetlerine örnek olarak günümüzde sıklıkla karşılaşılan birleşme ve devralma işlemleri gösterilebilir.

Yöneticiler için gerekli olan hukuki altyapının katılımcılara sağlanması amacıyla, yönetim sürecinde önem arz edecek hukuki alanlar belirlenerek bu alanlardaki temel kavramlar dersin kapsamına alınmıştır. İlgili alanlar, sözleşmeler hukuku, ortaklıklar hukuku, sermaye piyasası hukuku, şirket satın almaları ve yeniden yapılandırmaları, banka ve finans sözleşmeleri, uluslararası ticaret hukuku, rekabet hukuku, ticari ceza hukuku ile iş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarıdır.

Ders aracılığıyla katılımcılara verilmesi planlanan hukuki altyapı, yöneticiler tarafından profesyonel yaşamda kullanılabileceği gibi program kapsamındaki diğer derslerin hukuki boyutunun anlaşılması açısından da yardımcı olacaktır.

EMBA 546 Stratejik Finansal Yönetim
(Kredi: 6 ECTS, Kredi: 3)

Finansal kararlarla şirketiniz için nasıl değer yaratabileceğiniz ve finansal performansı nasıl iyileştirebileceğiniz sorusu çerçevesinde tasarlanmış bütünleştirici bir derstir. Sermaye bütçelemesi, sermaye yapısı seçimi gibi stratejik finansal kararlar vaka analizi, uygulamalar ve deneyimler çerçevesinde tartışılmaktadır. Ayrıca bu kararların içerdiği risklerin tüm boyutları ile ele alınması, piyasalar ve paydaşlara olan etkilerinin irdelenmesi hedeflenmektedir.

EMBA 547 Karar Analizi ve Risk Yönetimi
(Kredi: 4 ECTS, Kredi: 2)

Bu ders, belirsizlik ve çok sayıda paydaşın söz konusu olduğu yönetimle ilgili karar verme sürecini anlamaya ve etkin yönetmeye odaklanmaktadır. Karar verme modelleri, karar destek süreçleri tanımlanacak, derinlemesine incelenecektir. Bireysel ve grup karar süreçlerinin çoğu zaman göazardı edilen girdileri olan sezgilerin, önyargıların, çatışma yönetimindeki önemi uygulamalarla tartışılacaktır.

EMBA 556 Piyasaların, Büyümenin ve Değişikliğin Yönetilmesi
(Kredi: 10 ECTS, Kredi: 5)

Bugünün giderek daha karmaşık ve dinamik bir hale gelen küresel iş ortamında hiç akıldan çıkmayan güçlüklerden biri de, kilit önem taşıyan ticari yetkinlikler olarak piyasa duyarlılığı ve piyasaya uyumu sürekli olarak geliştirmektir. Bu ders, katılımcıların bu güçlüklerle başa çıkmalarında yardımcı olmak amacıyla başarılı ticari kuruluşların piyasa dinamiklerini izledikleri, içselleştirdikleri ve bunlara yanıt verdikleri çeşitli süreçleri incelemeyi amaçlamaktadır. Odak noktası bu olmak kaydıyla piyasa araştırması, pazarlama stratejisi, yeni ürün geliştirme, inovasyon, kurumsal büyüme yönetimi ve organizasyonel değişim yönetimi gibi konular incelenecektir.

EMBA 516 Rekabetçi Strateji
(Kredi: 10 ECTS, Kredi: 5)

Dersin ana amacı stratejik yönetimin temel esasları ile ilgili bilgi, beceri ve kabiliyet geliştirmektir. Dersin genel hedefleri ise stratejik yönetimin kilit önem taşıyan esaslarının açıklanması, stratejilerin başarılı olmasını sağlayan kavram, beceri ve kabiliyetlerle ilgili bir anlayış geliştirilmesi, sanayi ve rekabet analizinin kritik önemi konusunda farkındalık yaratılması, kurumsal büyüme kararlarında stratejik seçeneklerin değerlendirilmesine yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve bu kavramları uygulama kabiliyetini geliştirecek çeşitli faaliyetlerin dahil edilmesidir