Çevrimiçi Yönetici MBA (EMBA) Programı

Bizi linkedin‘den takip edin!
2020/2021 EMBA Akademik Takvimi
Birinci Yıl | İkinci Yıl

Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin Yönetici MBA (Executive MBA) programı çevrimiçi altyapısıyla Ankara dışına da açılıyor. Bilkent kampüsündeki derslerimize artık Ankara dışından Zoom altypapısıyla katılmak mümkün oluyor. Böylelikle artık EMBA sınıflarımız çok daha geniş bir sektörel yelpazeden katılımcılarımızla zenginleşiyor.

Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin Yönetici MBA (Executive MBA) programı, üst düzey yönetici ve adaylarının stratejik bakış açılarını ve liderlik becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Program yöneticilik alanındaki güncel teorik alt yapı ve profesyonel uygulamaları bütüncül bir yaklaşımla aktarmak üzere tasarlanmıştır.

Sizleri de Executive MBA katılımcılarımız arasında görmek istiyoruz.

 Çevrimiçi Yönetici MBA Eğitim Yaklaşımı

 • Yönetsel problem ve uygulamalara yönelik farkındalığı artırmak
 • Katılımcıların kendi yönetim bağlamları, uygulamaları ve tarzları üzerine düşünmelerini sağlamak
 • Yönetim ve liderlik becerilerini bütüncül olarak geliştirmek
 • Öğrenim çıktılarının uygulamaya dönüşmesi için zemin oluşturmak

Yönetici MBA Katılımcılarının Özellikleri

 • Yönetimsel deneyim
 • Sorgulayıcı, yaratıcı ve değişime açık liderlik
 • İşlevsel ve sektörel uzmanlık
 • Öğrenme çıktılarını uygulamaya dönüştürme potansiyeli ve isteği

Çevrimiçi EMBA Öğrenim Programı ve Hedefleri

Program 4 altyapı dersi ve 6 bütüncül ders olmak üzere toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır. Ayrıca çevrimiçi program katılımcılarımızın sınıf arkadaşlarıyla kaynaşmaları ve karşılıklı fikir ve tecrübe alışverişini artırmak amacıyla özel etkinlikler planlanmıştır.

Yönetici MBA programı sınıf içi eğitim uygulamaları:
• Teorik ve teknik bilgi ile yönetsel uygulama arasında dengeli bir yaklaşım
• Uygulama ve beceri geliştirmeye yönelik eğitim uygulamaları
• İş dünyasından konuk konuşmacılar, güncel örnekler ve vaka çalışmaları
• Katılımcılar arasında tartışma ve görüş alışverişine olanak sağlayan sınıf ortamı
• Ödevler, projeler ve vaka çalışmalarının bireysel ve takım olarak hazırlanması

Süre:

Programının eğitim süresi 21 aydır.

Dersler iki haftada bir Cuma ve Cumartesi günleri yapılmaktadır. Çevrimiçi dersler bu programı eş zamanlı olarak takip edecektir.

Bilkent Executive MBA mezunlarımızın,

 • İşletmenin her alanında en son bilgi ve tekniklerle donanmış,
 • Kritik düşünen ve etkili karar alabilen,
 • Etkili iletişim kurabilen
 • Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip

bireyler olmasını hedefliyoruz.

Çevrimiçi EMBA Akademik Takvim ve Ders İçerikleri

EMBA 515 Örgütsel Yönetimin Temelleri
(Kredi: 10 ECTS, Kredi: 5)

Bu ders katılımcılarda, günümüzün kurumlarında yönetimle ilgili konulara ilişkin kurumsal bilgilerin tartışıldığı bir alt yapı dersidir. Belirgin organizasyonel yönetim alanları çevresinde yapılandırılmıştır. Bu amaçla 1) çalışanların (bireyler ve takımlar / gruplar), 2) organizasyonel süreçlerin (motivasyon, liderlik, iletişim ve öğrenme) ve 3) makro organizasyonel tasarım konularının (yapı ve kültür) etkili bir şekilde yönetilmesinin önemini vurgulamaktadır. Ders ayrıca, katılımcılara sürdürmekte oldukları yöneticilik uygulamalarını yansıtmaları ve pratik yöneticilik deneyimlerini bu ders kapsamında görecekleri organizasyonel yönetimle ilgili kuramsal bilgileri ile karşılaştırmaları ve birleştirmeleri yönünde bir platform işlevi görmeyi amaçlamaktadır.

EMBA 535 Nicel Yöntemlerin ve Finansal Raporlamanın Temelleri
(Kredi: 10 ECTS, Kredi: 5)

Bu ders, yöneticilerin bilgilendirilmelerine ve kendilerine sunulan yönetsel verilerin stratejik kullanıcıları olmalarına yardımcı olmak amacıyla temel nicel ve raporlama araçlarının verimli bir şekilde kullanımı üzerine oluşturulmuştur. Bu amaçla, katılımcılara öncelikle belirsizlik içeren sorunlar hakkında düşünmeleri ve verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasına yönelik nicel araçlar geliştirmeleri için bir çerçeve sunulacaktır. Bu analitik çerçeve aynı zamanda iş dünyasında yaygın olarak kullanılan çeşitli tablolama uygulamaları ile de desteklenmektedir. Katılımcılar daha sonra, bu analitik temele dayanarak, stratejik yönetim kararlarının alınmasında muhasebe bilgisinin nasıl kullanılabileceğine ilişkin, temel muhasebe ilke ve prensipleri doğrultusunda muhasebe kayıt sistemi ve finansal tabloların hazırlanması ve analiz edilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirmektedir.

EMBA 555 Pazarlama Yönetiminin Temelleri
(Kredi: 10 ECTS, Kredi: 5)

Bu ders, pazarlamanın, pazar odaklı müşteri ve rakip analizi, değer sunma, fiyatlandırma, ilişki yönetimi, marka yönetimi, pazarlama iletişimi ve pazarlama analizleri gibi ana unsur ve araçlarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu amaçla, katılımcılara, tüketici davranışları, markalama ve satış yönetimi tekniklerinin niteliklerini ve belirleyici unsurlarını daha iyi anlamaları için çeşitli analitik çerçeveler sunulacaktır. Ders ayrıca, katılımcılara, ders içeriği hakkında ayrıntılı bir şekilde düşünmeleri ve bu içeriği kendi iş ve yönetim bağlamlarına uygulamaları için çeşitli olanaklar tanıyacaktır.

 EMBA 545 Finansal Yönetimin Temelleri
(Kredi: 10 ECTS, Kredi: 5)

Bu derse katılanlar finansal yönetim konuları ve ticari kuruluşlardaki sorunlar hakkında temel bir anlayış geliştireceklerdir. Bu amaçla, katılımcılara öncelikle bütünsel makroekonomik ortamın genel işleyişi ve uluslararası finansal ortamın yerel ekonomiyi nasıl ve hangi kanallardan etkilediği anlatılacaktır. Ders, daha sonra, kaynak dağılımı, yatırıma dönüştürülebilen fonların yönlendirilmesi ve riskin paylaşımı için bir araç olarak sermaye ve para piyasalarının rolü ve işleyişini tartışacaktır. Son olarak, finansal matematik ve finansal menkul kıymetlerin nasıl fiyatlandırıldığı konularına temel bir giriş yapılacaktır. Kapsanan konular arasında faiz oranları, temel finansal araçlar, menkul kıymet fiyatlandırma, getiri ve risk kavramları ve bunların yönetim kararlarının alınması sürecini nasıl etkiledikleri yer alacaktır.

EMBA 525 Sistemlerin Etkili Yönetimi
(Kredi: 6 ECTS, Kredi: 3)

Bugünün küresel yöneticilerinin kilit öneme sahip sorumluluklarından biri, değer yaratma sistemlerinin çok sayıda aktör, kaynak ve sürecini organize etmektir. Bu ders, katılımcılara, modern iş sistemlerinin yönetimine ilişkin konularla ilgili bütünsel ve uygulama odaklı bir anlayış aşılamak amacıyla değer yaratımının birbirine bağlı çeşitli yönlerine bir giriş yapıp, bunlara birleştirici bir perspektif vermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, ders, tedarik zinciri, operasyonlar ve lojistik yönetimi, stratejik insan kaynakları yönetimi, gelir yönetimi ve yönetimle ilgili raporlama süreçlerini de içeren kilit konuları inceleyecektir.

EMBA 521 Yöneticiler için Hukuk
(Kredi: 6 ECTS, Kredi: 3)

Bu ders, yöneticilerin yönetim sürecinde ihtiyaç duyacakları hukuki bilgi ve altyapının verilmesini amaçlamaktadır. Yöneticilerin hukuki bilgi sahibi olmaları görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri açısından gerekmektedir. Hukuksal süreçlerin önem kazandığı yönetim faaliyetlerine örnek olarak günümüzde sıklıkla karşılaşılan birleşme ve devralma işlemleri gösterilebilir.

Yöneticiler için gerekli olan hukuki altyapının katılımcılara sağlanması amacıyla, yönetim sürecinde önem arz edecek hukuki alanlar belirlenerek bu alanlardaki temel kavramlar dersin kapsamına alınmıştır. İlgili alanlar, sözleşmeler hukuku, ortaklıklar hukuku, sermaye piyasası hukuku, şirket satın almaları ve yeniden yapılandırmaları, banka ve finans sözleşmeleri, uluslararası ticaret hukuku, rekabet hukuku, ticari ceza hukuku ile iş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarıdır.

Ders aracılığıyla katılımcılara verilmesi planlanan hukuki altyapı, yöneticiler tarafından profesyonel yaşamda kullanılabileceği gibi program kapsamındaki diğer derslerin hukuki boyutunun anlaşılması açısından da yardımcı olacaktır.

 EMBA 546 Stratejik Finansal Yönetim
(Kredi: 6 ECTS, Kredi: 3)

Finansal kararlarla şirketiniz için nasıl değer yaratabileceğiniz ve finansal performansı nasıl iyileştirebileceğiniz sorusu çerçevesinde tasarlanmış bütünleştirici bir derstir. Sermaye bütçelemesi, sermaye yapısı seçimi gibi stratejik finansal kararlar vaka analizi, uygulamalar ve deneyimler çerçevesinde tartışılmaktadır. Ayrıca bu kararların içerdiği risklerin tüm boyutları ile ele alınması, piyasalar ve paydaşlara olan etkilerinin irdelenmesi hedeflenmektedir.

EMBA 547 Karar Analizi ve Risk Yönetimi
(Kredi: 4 ECTS, Kredi: 2)

Bu ders, belirsizlik ve çok sayıda paydaşın söz konusu olduğu yönetimle ilgili karar verme sürecini anlamaya ve etkin yönetmeye odaklanmaktadır. Karar verme modelleri, karar destek süreçleri tanımlanacak, derinlemesine incelenecektir. Bireysel ve grup karar süreçlerinin çoğu zaman göazardı edilen girdileri olan sezgilerin, önyargıların, çatışma yönetimindeki önemi uygulamalarla tartışılacaktır.

EMBA 556 Piyasaların, Büyümenin ve Değişikliğin Yönetilmesi
(Kredi: 10 ECTS, Kredi: 5)

Bugünün giderek daha karmaşık ve dinamik bir hale gelen küresel iş ortamında hiç akıldan çıkmayan güçlüklerden biri de, kilit önem taşıyan ticari yetkinlikler olarak piyasa duyarlılığı ve piyasaya uyumu sürekli olarak geliştirmektir. Bu ders, katılımcıların bu güçlüklerle başa çıkmalarında yardımcı olmak amacıyla başarılı ticari kuruluşların piyasa dinamiklerini izledikleri, içselleştirdikleri ve bunlara yanıt verdikleri çeşitli süreçleri incelemeyi amaçlamaktadır. Odak noktası bu olmak kaydıyla piyasa araştırması, pazarlama stratejisi, yeni ürün geliştirme, inovasyon, kurumsal büyüme yönetimi ve organizasyonel değişim yönetimi gibi konular incelenecektir.

EMBA 516 Rekabetçi Strateji
(Kredi: 10 ECTS, Kredi: 5)

Dersin ana amacı stratejik yönetimin temel esasları ile ilgili bilgi, beceri ve kabiliyet geliştirmektir. Dersin genel hedefleri ise stratejik yönetimin kilit önem taşıyan esaslarının açıklanması, stratejilerin başarılı olmasını sağlayan kavram, beceri ve kabiliyetlerle ilgili bir anlayış geliştirilmesi, sanayi ve rekabet analizinin kritik önemi konusunda farkındalık yaratılması, kurumsal büyüme kararlarında stratejik seçeneklerin değerlendirilmesine yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve bu kavramları uygulama kabiliyetini geliştirecek çeşitli faaliyetlerin dahil edilmesidir.

EMBA 601  Yönetici Deneyimi Paylaşımı ve Saha Çalışması I
(Kredi: 2 ECTS, Toplam Kredi: 1)

Ders bir seminer dersidir. Çevrimiçi derslerle yapılmakta olan uzaktan öğretimde katılımcıların birbirleriyle ve akranlarıyla fikir ve tecrübe alışverişlerine yardımcı olmak üzere konuk konuşmacıların verdikleri seminerlerde işlenen konuların kişisel yöneticilik deneyimlerindeki yansımalarının irdelenmesini hedeflemektedir.

EMBA 602  Yönetici Deneyimi Paylaşımı ve Saha Çalışması I
(Kredi: 2 ECTS, Toplam Kredi: 1)

Ders bir seminer dersidir. Çevrimiçi derslerle yapılmakta olan uzaktan öğretimde katılımcıların birbirleriyle ve akranlarıyla fikir ve tecrübe alışverişlerine yardımcı olmak üzere konuk konuşmacıların verdikleri seminerlerde işlenen konuların kişisel yöneticilik deneyimlerindeki yansımalarının irdelenmesini hedeflemektedir.

EMBA 603  Yönetici Deneyimi Paylaşımı ve Saha Çalışması I
(Kredi: 2 ECTS, Toplam Kredi: 1)

Ders bir seminer dersidir. Çevrimiçi derslerle yapılmakta olan uzaktan öğretimde katılımcıların birbirleriyle ve akranlarıyla fikir ve tecrübe alışverişlerine yardımcı olmak üzere konuk konuşmacıların verdikleri seminerlerde işlenen konuların kişisel yöneticilik deneyimlerindeki yansımalarının irdelenmesini hedeflemektedir.

EMBA 604  Yönetici Deneyimi Paylaşımı ve Saha Çalışması I
(Kredi: 2 ECTS, Toplam Kredi: 1)

Ders bir seminer dersidir. Çevrimiçi derslerle yapılmakta olan uzaktan öğretimde katılımcıların birbirleriyle ve akranlarıyla fikir ve tecrübe alışverişlerine yardımcı olmak üzere konuk konuşmacıların verdikleri seminerlerde işlenen konuların kişisel yöneticilik deneyimlerindeki yansımalarının irdelenmesini hedeflemektedir.

EMBA Başvuru

Program Ücretleri

 • 2019 yılı girişli katılımcılar için
  Birinci yıl 31.400 TL
  İkinci yıl 36.200 TL
  Yıllık eğitim ücretleri için ödeme planı 3 taksit şeklinde uygulanacaktır.
 • Rekabet Stratejisi Modülü
  000 USD
  Ödeme planı 4 taksit şeklinde uygulanacaktır.
 • Yöneticiler için Kişisel Gelişim Programı
  000 USD
  Ödeme ikinci yıl yapılacaktır.

Başvuru Koşulları

Katılımcıların üniversite mezunu ve en az 3 yıl yöneticilik deneyimli olmaları; iyi düzeyde İngilizce bilgisine ve yüksek motivasyona sahip olmaları beklenmektedir.

Başvuru Belgeleri

 • Bilkent Üniversitesi internet sitesi üzerinden doldurulacak başvuru formu: https://stars.bilkent.edu.tr/gradapp/
 • İki tavsiye mektubu (başvuru formu içerisinde bilgilerini dolduracağınız referanslarınıza otomatik olarak referans formu gönderilecektir.)
 • Adayın neden Executive MBA yapmak istediğini ve profesyonel hedeflerini anlatan tek sayfalık bir niyet mektubu
 • Adayın çalıştığı firma tarafından programa katılmak için aldığı izin belgesi
 • Lisans diploması ve not bildirim belgesi (transcript)
 • Özgeçmiş

Başvuru, Tanıtım Sunumları ve Mülakat Tarihleri

EMBA Başvuru Tarihleri: 1 Nisan – 19 Haziran 2020

EMBA Tanıtım Toplantıları

Tanıtım Toplantısı I : 15 Mayıs, 2020
Tanıtım Toplantısı II : 12 Haziran, 2020

EMBA Tanıtım Toplantıları belirtilen tarihlerde İşletme Fakültesi, MA 202′ de saat 18:00′ da gerçekleşecektir.

İletişim: Zeliha Beydoğan Baran
Telefon: (+90) (312) 290 1611
E-posta: zelihab@bilkent.edu.tr
Executive MBA Koordinatörü